1ste graad

1ste graad   A-stroom

Zij streven een evenwicht na tussen projectmatig en cursorisch onderwijs. Leerinhouden worden zoveel mogelijk binnen het projectmatig werken geplaatst. Instructies en inoefenmomenten worden daar zoveel mogelijk aan gerelateerd. Samen met de jongeren worden onderwerpen gekozen en planningen gemaakt. Er is plaats voor individuele keuzemogelijkheden en groepsoverleg.  De leraar blijft echter een grote complementaire rol vervullen in de didactische verwerking van de leerinhouden en het realiseren van differentiatie. Hierdoor gaan de jongeren zich ten aanzien van de leerstof, de leraar en de andere jongeren van de groep heel anders verhouden, wat vanzelf uitmondt in een kansrijke ontwikkeling van sociale vaardigheden.

 

« Opvoeden is niet het vullen van een vat, maar het aanwakkeren van een vuur. » zei Confucius. Methodescholen staan uitgesproken achter deze opvatting. Daarom hanteren zij een dynamisch mensbeeld, m.a.w. zij zien jongeren als uniek en verschillend. Daaruit vloeit voort dat hun onderwijs veeleer getypeerd kan worden als het aansteken van een vuur, dan als het vullen van een vat.

 

Zelfstandig werk, bijdragen aan projecten en leiding van groepsvergaderingen worden eveneens geëvalueerd. Daarin wordt evenveel belang gehecht aan de sociale ontwikkeling, als aan de groei in kennis, vaardigheden en attitudes.

Ons opleidingsaanbod